Към мобилна версия

АДВОКАТСКА КАНТОРА
Мария Георгиева

Гр. Пловдив- 4002,
бул. " Руски " №22А
тел: 0878-79-02-32

адвокат Мария Георгиева
Адвокатска кантора Мария Георгиева е специализирана в областта на гражданското право. Широкият кръг гражданско-правни въпроси, налагат динамичен подход и гъвкавост при решаването им. Основната цел на кантората е бързото и успешно решаване на всеки правен проблем, в рамките на българското законодателство.
Кантората предлага:

- абонаментно правно обслужване на юридически лица и организации.
- пълно консултиране по поставени от клиента правни въпроси, както и изготвяне на писменни становища по поставените правни проблеми.
- изготвяне на договори, нотариални актове за собственост, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, нотариални покани, пълномощни, договори за строителство, за отстъпено право на строеж, всякакви книжа за нотариално вписване, и др.
-процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела по наследствени, облигационни, вещно-правни, трудови, бракоразводни, издръжки,оспорване и признаване на бащинство, по Закона за защита срещу домашно насилие и Закон за защита на детето; търговски дела - относно търговската несъстоятелност, дела за защита правата на съдружник по чл. 71 от ТЗ, искове между търговци, искови защити относно изпълнение на СМР, разваляне на сключените договори и др.
- съдействие по административни процедури по ЗУТ.
- представителство по административни и административно-наказателни дела.
-процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство.
-регистрация, преобразуване и прекратяване на фирми,кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел.