Начало

Адвокатска кантора Мария Георгиева - Петър Николов е специализирана в областта на гражданското право. Широкият кръг гражданско-правни въпроси, налагат динамичен подход и гъвкавост при решаването им. Основната цел на кантората е бързото и успешно решаване на всеки правен проблем, в рамките на българското законодателство.
Кантората предлага:

- абонаментно правно обслужване на юридически лица и организации.
- пълно консултиране по поставени от клиента правни въпроси, както и изготвяне на писменни становища по поставените правни проблеми.
- изготвяне на договори, нотариални актове за собственост, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, нотариални покани, пълномощни, договори за строителство, за отстъпено право на строеж, всякакви книжа за нотариално вписване, и др.
-процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела по наследствени, облигационни, вещно-правни, трудови, бракоразводни, издръжки,оспорване и признаване на бащинство, по Закона за защита срещу домашно насилие и Закон за защита на детето; търговски дела - относно търговската несъстоятелност, дела за защита правата на съдружник по чл. 71 от ТЗ, искове между търговци, искови защити относно изпълнение на СМР, разваляне на сключените договори и др.
- съдействие по административни процедури по ЗУТ.
- представителство по административни и административно-наказателни дела.
-процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство.
-регистрация, преобразуване и прекратяване на фирми,кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел.

 

адвокат Мария Георгиева

Известна съм в обществото още с фамилията Каралъмова. Притежавам висше юридическо образование, съответната правоспособност и съм адвокат, вписан в АК Видин под личен №1700008237. От 2000г. съм започнала да се занимавам с подготовка на дела, становища и документи в адвокатска кантора. Напълно подготвена, практикувам в самостоятелна кантора в гр. Русе от м. април 2003г.

През годините съм се явявала по дела в съдилища на територията на цялата страна. Така през м. ноември 2012г. преместих основната си дейност в гр. Пловдив, като посещавам и кантората в гр. Русе в определени дни от месеца.

Цялостната ми практика е реална, в посоченото време и до сега активно упражнявам адвокатската професия в областта на гражданското и търговското право, най-вече чрез осъществяване на процесуално представителство на страните по вещни, облигационни, брачни дела.

С течение на времето съм провеждала успешно и съм осъществявала успешно защитата на ответника (когато фактите и доказателствата предполагат това), във всички инстанции по множество искове за собственост и за нарушено владение- чл. 75, 108, 109 от ЗС, чл. 124 от ГПК (чл.97 ГПК отм.) , за недействителност във всичките и форми нищожност по чл. 26 от ЗЗД, унищожаемост по чл. 27 от ЗЗД, вкл. особените случаи на недействителност (чл. 135 от ЗЗД , от 452 от ГПК), разваляне на договори поради неизпълнение по чл. 87 от ЗЗД, обявяване на предварителни договори за окончателни по чл. 19 ал. 3 от ЗЗД, делби, искове за намаляване на завещателни разпореждания, искове на съдружници по договори за гражданско дружество, всякакви искове със сложни фактически състави. Във връзка с правото на собственост и неговата защита съм съставяла и жалби до ЕСПЧ по Протокол 1, чл. 1 към ЕКПЧ, по-голямата част след влизане в сила на ГПК нов. В този ред на мисли следва да отбележа, че водя и дела с международен елемент.

В областта на семейното право изготвям брачни договори, осъществявам представителство при разводи- по исков ред и по взаимно съгласие, дела за осиновяване и разваляне на осиновяването, произход, родителски права и издръжки.

Извън процесуалното представителство- подготовка на всякакви договори и книжа.

В областта на търговското право- всякакви регистрации, промени по фирмените дела, ликвидации, включително и дела относно търговската несъстоятелност, дела за защита правата на съдружник по чл. 71 от ТЗ, искове между търговци.

В областта на строителството съм осъществявала както искови защити (относно изпълнение на СМР, разваляне на сключените договори и други), така и съдействие на клиентите си по административни процедури по ЗУТ, изготвяла съм договори за строителство, за отстъпено право на строеж и т.н.

Била съм процесуален представител във всички инстанции при множество НАХД (преди в районен и окръжен съд, сега- в районен и административен съд), а също и по административни дела във връзка с местни нормативни и индивидулани административни актове. Познавам отлично ЗАНН, АПК, НПК, ЗДвП и свързаните с него нормативни актове.

Не поемам защити по НОХД, с изключение на случаите на чл. 343 и сл. от НК, за споразумение или съкратено съдебно следствие, или като представител на граждански ищец/ответник.

В духа на времето, водя трудови дела и дела срещу монополисти.

Пълномощник съм на Националната асоциация за обществена защита (НАОЗ) за територията на гр. Пловдив.

Автор съм на статии и публикации в интернет пространството, най-вече в областта на имотните казуси, като bebitor.

 

Адвокат Петър Николов

Завърших висшето си юридическо образование в Бургаски свободен университет. Веднага след дипломирането ми започнах работа като юрисконсулт. От 2006г. съм вписан в адвокатска колегия град Пловдив под личен №1800108740.

В работата си се ръководя основно от стремежа да предоставя правна помощ и съдействие при защита в максимална степен интересите на доверителите ми.

Практикувам преимуществено в областта на търговското право. Динамиката на икономическите процеси в България и финансовият микроклимат налагат внимателно и задълбочено съблюдаване на правните аспекти в дейността на търговските предприятия. В тази връзка извършвам цялостно представителство и обслужване на местни и чуждестранни юридически и физически лица- търговци, регистрация на фирми, промени по фирмените дела, прекратяване, ликвидация, заличаване, регистрация на сдружения и фондации по ЗЮЛНЦ. Водя дела относно търговската несъстоятелност, дела за защита правата на съдружник по чл. 71 от ТЗ, искове между търговци. преговори, сключване на договори и извънсъдебни спогодби между търговци.

В областта на данъчното право извършвам данъчни консултации, осъществявам представителство при обжалване на данъчно-ревизионни актове.

Осъществявам представителство при обжалване на административни актове и наказателни постановления.

Работя в тясно сътрудничество със специализирани счетоводни предприятия, осъществяващи дейността си на територията на град Пловдив, Асеновград, Първомай и др.

Изготвям необходимите книжа и документи за всякакви правни сделки- продажба, дарение, замяна, отдаване под наем на недвижим имот, договор за гледане и издръжка, предварителен договор за продажба на недвижим имот, договори за продажба на МПС, брачни договори, пълномощни, декларации и др.

Представлявам доверителите си в дела с предмет имотни и трудови спорове, разводи, родителски права, произход и осиновяване, идръжки и др.

 

Контакти

Адвокат Мария Георгиева

тел: 0878-79-02-32; e-mail
гр. Пловдив-4002,
бул. "Руски" №22А 

гр. Русе-7000,
ул. "Борисова" №41, ет.2

Адвокат Петър Николов

тел: 0878-11-05-02; 0894-058-646 e-mail
гр. Пловдив-4002,
бул. "Руски" №22А 

гр. Асеновград
ул. "Изложение" №1, ет. 1, оф. 2

 

 

Колеги

Кантората си сътрудничи с адвокати от цялата страна: /страницата е в процес на допълване/ 

адвокат Ани Борисова Георгиева,
гр. Свищов- 5250
ул. "Драган Цанков" №15, ет. 3, ст. 33,
GSM: 0896 85 70 20
e-mail: aniborisova@mail.bg
skype: dona_lex
Web site: http://aniborisova.hit.bg


адвокат Георги Каменов
гр. Нови Пазар- 9900, обл.Шумен
ул."Цар Освободител" № 22,ет.1
тел/факс: 0537 2 23 46
GSM: 0897 906721
e-mail: gkamenov72@abv.bg
Web site: http://gkamenov.free.bg/


"ДАНЕВ " АДВОКАТСКА КАНТОРА
гр. Варна,
ул. "Страхил Войвода", № 14,
тел: +359/52/644005
мобилен телефон: 0878433614
факс: +359/52/644005
e-mail: monteskio@lex.bg lawyer_danev@abv.bg
Web site: http://lex.bg/members/monteskio/


Адвокатска кантора "Захариева"
гр.София - 1712
ж.к. "Младост 3"
бл.313, вх.4, партер
тел. 02 / 881 02 58
Web site: http://vzaharieva.com/ 

Адвокатска кантора "Варнев, Касабов & партньори"
гр. Варна,
ул. "Ивайло" № 1 "Б" - централен офис
телефони: 052/ 605 916
e-mail: ares@lex.bg mars_@dir.bg
Web site: http://www.lex.bg/members/ares/index.php